1. Заамар сумын газрын мэдээлэл

2. Заамар сумын ус, гол, рашааны мэдээлэл

3. Заамар сумын ойн мэдээлэл

4. Заамар сумын амьтны мэдээлэл

5. Заамар сумын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээлэл

6. Заамар сумын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээлэл

7. Заамар сумын уул уурхайн үйл ажиллагааны мэдээлэл

8. Заамар сумын орчны доройтол, бохирдлын мэдээлэл

id-25