Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний жагсаалт


1. Төв аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний Заамар суманд хамаарах хэсэг 

2.Төв аймгийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө, түүний Заамар суманд хамаарах хэсэг 

3.Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө


Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө тус бүрийн мэдээлэл  


1.Төв аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний Заамар суманд хамаарах хэсэг (бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг)

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


2.Төв аймгийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө (бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг):

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


3.Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэр

Он

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Төлөвлөгөөг олж үзэх хаяг, эх сурвалж

Төв аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний тухайн орон нутагт хамаарах хэсэг

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Заамар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:

-Төв аймгийн 2012 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

-Төв аймгийн 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

-Төв аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө – http://www.gazar.to.gov.mn/index.php/2012-10-02-10-57-40

id-125

Сурталчилгаа