Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн тайлан

Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн жагсаалт


1. Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан

2.Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

3.Заамар сумын газрын улсын бyртгэлийн тайлан

4.Заамар сумын улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан

5.Заамар сумын газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл

6.Заамар сумын газарт учруулсан хохирлын тайлан

7.Заамар сумын газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан

8.Заамар сумын газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан

9.Заамар сумын Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын тайлан


Заамар сумын газрын нэгдмэл тайлан тус бүрийн мэдээлэл 


1.Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


2.Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


3.Заамар сумын газрын улсын бyртгэлийн тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


4.Заамар сумын улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


5.Заамар сумын газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


6.Заамар сумын газарт учруулсан хохирлын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


7.Заамар сумын газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


8.Заамар сумын газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй: 

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:


9.Заамар сумын Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын тайлан

Он:

Дэлгэрэнгүй:

Тайланг олж үзэх холбоос, хаяг, эх сурвалж:

 


Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:


Хүснэгтэн хувилбар

Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн нэр

Он

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Тайланг олж үзэх хаяг, эх сурвалж

Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын газрын улсын бyртгэлийн тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын газарт учруулсан хохирлын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Заамар сумын Монгол Улсын иргэнд өмчлүүллсэн газрын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:

-“Төв аймгийн 2014 оны газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан” (http://tov.gazar.gov.mn/pages/439)

id-2323


Сурталчилгаа