Заамар сумын гол, горхинууд

 1. Ар наймган горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Туул гол

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Баян гол

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Тосонгийн гол

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
 5. Сэрүүний горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6. Дунд уртын горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 7. Ар уртын горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8. Өвөр уртын горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9. Гичгэний гол

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10. Овоотын горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 11. Бэлхийн горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
 12. Баруун чингэл горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 13. Зүүн чингэл горхи

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Сурталчилгаа