Заамар сумын уст цэгүүд

Өрөмдмөл худаг

 1. Зогсоол

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5671

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Бэлх

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5536

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Ар урт

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5535

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Хүнхэр

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5534

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 5. Атар бригад

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5533

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6. Элстэй

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5532

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 7. Хуйс толгой

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5531

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8. Олон хонхор

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5530

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9. Агьт

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5529

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10. Үнэгтийн хоолой

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5527

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 11. Өвөр наймган

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5538

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Богино яндант худаг

 1. Хонгор морьт

  Уст цэгийн дугаар : БЯХ-1009
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Борбулан

  Уст цэгийн дугаар : БЯХ-970
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Түншийн адаг

  Уст цэгийн дугаар : БЯХ-145
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Энгийн уурхайн буюу гар худаг

 1. Цайдам

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-1028
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Улаан энгэр

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-954
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Халзан дэрс

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-953
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Дулаан

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-947
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 5. Долоон

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-948
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6. Цагаан худгийн хоолой

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-615
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 7. Ягаан толгой

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-860
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8. Дэрс хонхор

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-861
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9. Дулаан

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-859
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10. Цагаан хүүхдийн хоолой

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-593
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 11. Бүрдийн эх

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-562
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 12. Бүрдийн эх

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-563
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 13. Хар эрэг

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-561
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 14. Хар нуур

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-560
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 15. Хөдөө доод ам

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-752
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 16. Зайсангийн өвөр

  Уст цэгийн дугаар : ЭУХ-409
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 

Сурталчилгаа