2017.03.21. Төв аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Сурталчилгаа

2017 оны 3-р сарын байдлаар Туул голын дагуух тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, компаниудын жагсаалт